Hållbarhet

Hållbarhet är en hjärtesak för Stiftelsens för Åbo Akademi museer. Vi utvecklar vår verksamhet på många olika sätt för att den ska bli mer ekologisk, tillgänglig och hållbar. På den här sidan kan du bekanta dig närmare med vårt hållbarhetsarbete.  

Miljöarbete

Museernas gemensamma miljölöfte: 

Stiftelsens för Åbo Akademi museer Sibeliusmuseum, museet Ett Hem och Casa Haartman förbinder sig till att ta i beaktande hur museiverksamheten i respektive museum påverkar miljön. 

Vi uppmuntrar vår personal och våra intressenter att göra hållbara val till exempel genom att informera om hållbara sätt att ta sig till våra verksamhetsplatser. Vi uppmärksammar ekologiska perspektiv i den interna och externa kommunikationen. Vi tar i beaktande miljöns mångfald i museernas omgivning genom att ordna program som uppmuntrar till miljömedvetenhet. 

I fokus för utvecklandet av hållbarhetsaspekterna i vår verksamhet står införskaffningar, elförbrukning, avfallshanteringen och återanvändning av material.

Casa Haartmans miljöarbete omfattar bland annat att måna om naturens mångfald. Vi har låtit inventera trädgårdens växtlighet. Utgående från inventeringen försöker vi bevara den gamla traditionella växtligheten. När nya växter planteras prioriteras tidsenliga växter och som pollinerare gillar.  

Vi kommer även att låta artbestämma de gamla äppelträden i trädgården. 

I trädgården finns en samling av gamla traditionella lökväxter. De har kommit till trädgården i ett samarbete med Luke, som samlat in sådana lökväxter vilkas historia i Finland kan spåras mer än 50 år tillbaka i tiden. 

Klimatlöftet

Egentliga Finlands museers gemensamma projekt Klimatlöftet 
Stiftelsens för Åbo Akademi museer, Sibeliusmuseum, museet Ett Hem och Casa Haartman deltog i Egentliga Finlands museers projekt Klimatlöftet. Projektet pågick under åren 2022–2023. 

Inom projektet utvecklade tretton professionellt drivna museer sina verksamheter och granskade kritiskt sina verksamhetsfält ur den ekologiska hållbarhetens synvinkel. 

Vart och ett av museerna genomförde åtminstone en åtgärd med syftet att antingen minska på klimatbelastningen (CO2-fotavtryck) eller att ha en positiv miljöpåverkan (ekologiskt handavtryck). Som ett resultat av projektet kommer museerna att omfatta nya, ekologiskt hållbara verksamhetssätt samt att dela information och verksamhetsmodeller både med museerna inom och utanför klimatprojektet. 

Att utveckla museernas arbete i nätverk och utnyttja delad kunskap spelade en central roll i projektet. Detta gjordes bland annat genom gemensamma utbildningar, fördjupande workshops, projektets interna informationsgång samt gemensamma anskaffningar.  

Stiftelsens för Åbo Akademi museer valde att gemensamt ta i bruk miljöhanteringssystemet Ekokompassen. Ekokompassen är ett inhemskt företag som ägs av Finlands naturskyddsförbund. Miljöhanteringssystemet hjälper museerna att granska sin verksamhet ur miljöperspektiv och att beakta miljösynpunkter på verksamhetens alla nivåer. 

Ekokompass

Ekokompassen är ett miljöhanteringssystem och ett certifikat baserat på internationella standarder. Ekokompassen ägs av Finlands naturskyddsförbund.  

Uppbyggnaden av systemet inleds med en utredning och bedömning av verksamhetens miljöpåverkan. Därefter upprättas ett miljöprogram baserat på miljökonsekvensbeskrivningen. Certifikatet är ett erkännande av ett konsekvent miljöarbete baserat på en granskning av en utomstående expert. 

Miljöhanteringssystemet hjälper museerna att granska sin verksamhet ur ett miljöperspektiv och att framöver beakta miljösynpunkter på verksamhetens alla nivåer. Museernas gemensamma miljöprogram blev klart och togs i bruk i juni 2023. 

Vi har byggt upp ett miljöprogram med större och mindre åtgärder som skall utföras under en kommande treårsperiod. Programmet uppdateras kontinuerligt och efter tre år förnyas programmet och museerna blir åter auditerade för certifikatet. 

Miljöprogrammet innehåller bland annat åtgärder för energisparande, materialanvändning, kommunikation och naturens mångfald. Under den nuvarande treårsperioden (2023–2025) har vi som målsättning att inom vårt miljöarbete bland annat arbeta med frågor kring återanvändning av material, energianvändning, logistik och transport samt kommunikation. 

Ekokompassens 10 kriterier

1. Miljölagstiftning 

Organisationen förbinder sig att följa miljölagstiftningen och miljöbestämmelserna som rör verksamheten.  

2. Ekokompassens kontaktperson 

Organisationen har utsett en miljöansvarig. 

3. Poängsättningen av miljökonsekvenserna 

Organisationen kartlägger hur hanteringen av miljöfrågor görs i dagsläget och identifierar de mest betydelsefulla miljökonsekvenserna. 

4. Miljölöfte 

Organisationen har ett miljölöfte enligt vilket organisationen förbinder sig att minska miljökonsekvenserna i enlighet med principen om kontinuerlig förbättring. 

5. Intern utbildning 

Organisationen anvisar personalen i hur de ska beakta miljöfrågorna i sin verksamhet. 

6. Avfallshanteringsplan 

Organisationen har en plan för avfallshantering som tillämpas i enlighet med kraven i avfallslagen.  

7. Farligt avfall 

Organisationen för bok över farliga avfall, håller dessa åtskilt från varandra, förvarar dem på ett säkert sätt och transporterar avfallen för ändamålsenlig hantering. 

8. Kemikalier 

Organisationen förvarar och för bok över de kemikalier som används i enlighet med skyldigheterna, som föreskrivs i kemikalielagstiftningen. Säkerhetsdatabladen hålls tillgängliga för personalen och personalen har fått handledning i hur kemikalierna hanteras på ett tryggt sätt. 

9. Miljöprogram 

Med hjälp av Ekokompassens expert utarbetar organisationen ett miljöprogram som innehåller målsättningar och åtgärder för att minska miljökonsekvenserna. Miljöprogrammet uppdateras årligen. Målen ställs upp på nytt med minst tre års mellanrum. Målen ställs upp för minst tre delområden inom företagsansvaret och de ska grunda sig på betydelsefulla miljökonsekvenser. 

10. Rapportering 

Organisationen rapporterar årligen om hur åtgärderna i miljöprogrammet har lyckats och om nyckeltalen. Ledningen och personalen är medvetna om framstegen i miljöarbetet. 

Tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet 

Casa Haartman är ett hus i två våningar utan hiss. Huvudingången ligger vid Luostarinkatu i Nådendal. Från trottoaren till huvuddörren är det ett trappsteg ner från trottoaren. I farstun/entrén finns två höga trösklar och dörröppningen från farstun till tamburen är smal. 

Det finns en port vid Kristiinankatu, via vilken man utan trappsteg kommer in i trädgården och fram till huvuddörren. I trädgården rör man sig på sandgångar, i lätt uppförsbacke. 

Från hallen på nedre våningen är det ett trappsteg ner till både salen och matsalen. Rummen är trånga. 

Trappan till övre våningen är i två etager. 

Museet har en toalett för besökare, men ingen invalidtoalett. 

I museet finns stolar utplacerade som besökare kan sitta på under besöket. Vid behov finns flera stolar att låna i kassan. 

Personliga assistenter får besöka museet gratis. 

Ledar- och assistenthundar är välkomna i museet. 

Digital tillgänglighet 

Casa Haartmans webbplats uppfyller Riktlinjer för utformning av innehåll på webben (WCAG) 2.1 på nivå AA. Läs vårt tillgänglighetsutlåtande bakom länken.